Öğretmenlik Mesleğinin Tanımı

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

238096-3-4-d8f9f

Öğretmenlik Mesleğinin Tanımı

Eğitim, toplumsal bir sistem olarak ele alındığında, bu sistemin başlıca öğelerini ya da girdilerini, öğrenciler, öğretmenler, eğitim programı, yöneticiler, eğitim uzmanları,  eğitim teknolojisi, fiziksel ve finansal kaynaklar oluşturmaktadır. Bunlar içinde öğretmen, en temel öğedir. Eğitimin niteliği ve kalitesi de büyük ölçüde öğretmenlerin niteliği ile doğru orantılıdır. Bu bakımdan eğitim sistemi içinde görev alacak öğretmenlerin, gerek hizmet öncesinde, gerekse hizmet içinde, iyi bir biçimde yetiştirilmeleri, üretilecek eğitim hizmetlerinin kalitesi yönünden önem taşımaktadır.

Günümüzde öğretmenlik, özel uzmanlık bilgisi ve becerisi gerektiren bir meslek olarak kabul edilmektedir. Statü ve saygınlığı, ülke ve kültürlere göre değişmekle birlikte öğretmenlik, doğrudan insanla ilgili bir meslek olması yönüyle, öteden beri sadece bir kazanç kapısı olarak değil, aynı zamanda kutsal bir meslek olarak görülmüştür. Türk eğitim tarihinde de bilge kişilerin ve öğretmenlerin hep saygın bir yeri olmuş, “öğretmen” denince yaygın bir biçimde toplumda davranış modeli bir insan anlaşılmıştır. Öğretmen hakkında söylenmiş bazı özdeyiş ve atasözlerinde de ona verilen değer açıkça görülmektedir. Kısaca öğretmen, insan davranışının mimarı, insan mühendisi, insanın kişiliğini biçimlendiren bir sanatkar olarak tanımlanmaktadır[1].

Türkiye’de öğretmenlik mesleği 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda şu şekilde tanımlanmaktadır[2]: “Öğretmenlik, devletin eğitim-öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle (yerine getirmekle) yükümlüdürler”.

Öğretmenlik mesleği bu şekilde tanımlanırken, öğretmenliğin ve öğretmen yetiştirmenin temel esasları da TC Anayasası Milli Eğitimle ilgili yasalar, kalkınma Planlarında ve Hükümet Programlarında  belirlenen esaslar ile Milli Eğitim Şûralarında alınan kararlarla belirlenmiştir. Bu bağlamda, 1962 anayasası öğretmenlerin “Türk insanının  maddi ve manevi  yönünü geliştirecek şekilde  dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce,  din ve mezhep ayrılığı yapmadan, çağdaş bilim ve  eğitim esaslarına  uygun olarak eğitim  ve öğretim yapan kişiler” olması  gerektiğini hükme bağlamıştır. 1982 anayasasında ise bu hüküm  öğretmenlerin “1) Atatürk ilke  ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre öğretim ve eğitim yapan, 2) Türkçe’yi düzgün konuşan  ve yazan  bu yönde öğrencilerini yetiştiren, 3) Araştırma ve inceleme yapmayı alışkanlık haline getirmiş, anayasa ve kanunlara sadık kalarak  görev yapan kişiler olmalıdır” şeklinde değiştirilmiştir. Bu hüküm ile  öğretmenlerin, Atatürk ilkeleri, anayasa  ve yasalara bağlı olmaları gerektiğine vurgu yapılmıştır[3].[1]Şişman, M., Acat, M.B.,  “Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki  Etkisi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.13, S.1, 2003, s.236.

[2] 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 43. Madde

[3] Üredi,  L.  İlköğretim I. ve  II. Kademe Öğretmenlerinin Öğretim Stili Tercihlerine Göre Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarının İncelenmesi (Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006, s. 70,71.

Öğretmenlik Mesleğinin Tanımı YAPILAN YORUMLAR