Eğitimde Öğretmenin Yeri ve Önemi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

images

Eğitimde Öğretmenin Yeri ve Önemi

 

Kapsamının geniş ve dinamik, teorik temellerinin farklı olması ve genellikle amaçlardan hareket edilmesi nedeniyle[1] bugüne kadar eğitimin herkesçe kabul edilen genel geçer bir tanımı yapılamamıştır. “En basit anlamıyla başkalarının öğrenmelerine yardim etmek”[2] olarak tanımlanabilen eğitimin en yaygın tanımı: “Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci”[3] şeklindedir.

 

Bu tanım esas alındığında eğitimin sadece bireysel etkinlik olduğu düşünülebilir. Halbuki eğitim, ifade edildiği üzere bir iletişim ve etkileşim ürünüdür, iletişimi sağlayan ve organize eden ise, öğretmendir.

 

“Bireylerde amaçlı, istendik davranışların meydana getirilmesi, hedefleri net ve bilimsel olarak ortaya konmuş bir eğitim sistemi ile mümkündür.”[4] Eğitim sisteminin iyi işlemesi ve sistem aracılığıyla istenilen özelliklerde bireylerin yetiştirilmesi, öncelikle öğretmenlere ve onların niteliklerine bağlıdır[5].

 

Günümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri okullarda gerçekleştirilmektedir.  Okullar öğrencilerin  fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerinin  geliştirilmesine ve milli kültürün  gelecek kuşaklara aktarılmasına yardımcı olan kuruluşlardır.  Bu anlamda bir milletin geleceği, okullara ve okullarda verilen eğitime; okulların ve eğitimin geleceği ise, öğretmenlere bağlıdır.

 

Eskiden olduğu gibi, günümüzde de okul denilince ilk olarak akla öğretmen gelir. Çünkü bir okulun basari ve verimliliği, geniş ölçüde öğretmenin yeteneği ve mesleki gücüne bağlıdır[6].

 

Okullarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardim eden hizmetliler, memurlar ve teknik elemanlar, kurumların ayrılmaz parçalarıdır. Fakat bu personel, öğretmenin yanında ikinci planda kalmaktadır. Çünkü her kademedeki okulların etkinliklerinde öğretmen, temel unsurdur[7]. Okulun bina, yerleşim, personel gibi fizikî olanakları ve okuldaki demokratik ortamı yaratan insan ilişkileri ile öğrencilerin beklenen basariyi göstermeleri ve istenilen amaçlara ulaşmaları için gerekli olan uygun eğitim ortamlarının oluşturulması, büyük ölçüde öğretmenlerin yeteneklerine, tutum ve davranışlarına bağlıdır. Yani, “Bir okul ancak içindeki öğretmenler kadar iyidir.”[8]

 

Öğretmen, öğrenci ve eğitim programı olmak üzere eğitimin üç temel unsurunun bulunduğu görüsü, yaygın kabul görmesine karsın,[9] bu konuda farklı görüşler de mevcuttur[10]. Kendisini oluşturan unsurlar nasıl sınıflandırılırsa sınıflandırılsın, karmaşık

ve dinamik bir yapıya sahip olan eğitimin basarisi, bu öğelerin nitelikleri ile aralarındaki sağlıklı ve dengeli biçimde oluşturulacak işlevsel bütünlüğe bağlıdır.

Öğretmen, eğitim öğeleri arasında da temel öğe olarak kabul edilir[11]. Zira eğitime ruh ve anlam veren öğe olması hasebiyle eğitim üzerindeki etkinliği diğer öğelerden daha fazladır[12].[1] Kızıloluk, H.   “Eğitimle İlgili Temel Kavramlar”, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Ankara, 2002,s.5,6

[2] Küçükahmet, L. Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara, 1995, s.2.

[3] Ertürk, S. Eğitimde Program Geliştirme, Ankara, 1979, s.12.

[4] Kızıloluk, a.g.k.,s.16.

[5] Özer, B., Öğretmen Davranışlarının Uzaktan Eğitim Yaklaşımıyla Kazandırılması, Eskişehir, 1993, s.1.

[6] Karaçam, A.,  Başarılı Öğretmenin Portresi, İstanbul, 2003, s.63.

[7] Öner, S.,  “Eğitimin Temeli Öğretmen”, Milli Eğitim, S.69, (Temmuz-Ağustos- Eylül), Ankara, 1986, s.26.

[8] Yılman, M.,  Öğretmenlik Mesleği ve Meseleleri, İstanbul, 1992, s.50

[9]Arslan, M.,  “İlköğretim Öğretmenlerini Yetiştirilmesi”, Öğretmenlik Mesleği, Türkiye, Almanya ve Kıbrıs’ta Öğretmen Yetiştirme,  Ankara, 2000, s.97.

[10] Yılman, a.g.k.,s.55

[11] Arslan, a.g.k.,s.97,98.

[12] Oktar İ.,  Bulduk, S.,  “Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Öğretmenlik Davranışlarının Değerlendirilmesi”, Milli Eğitim, S.142, (Nisan, Mayıs, Haziran), Ankara, 1998,s.66

Eğitimde Öğretmenin Yeri ve Önemi YAPILAN YORUMLAR